/title/html_guide1.gif

 

 바다의별청소년수련원 이용요금 안내

  

                   ※ 입금 계좌번호 : 농협 243096-51-023231 바다의별청소년수련원

 

              전화로 문의주시면 친절히 상담해 드리겠습니다. (032-932-6318)